Photo by Glenn Richards
Click to go back

Buddha Fresco